Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Όχι στην κατάργηση ΟΕΚ-ΟΕΕ!

Όχι στην καταλήστευση του ιδρώτα των εργαζομένων!


Η τοποθέτηση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 23/2/12 βασίστηκε στην παρακάτω ανακοίνωση. Ο περιφερεικός σύμβουλος της ΑΑ Ά. Χάγιος πρότεινε να συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του το θέμα «Απολύσεις εργαζομένων και κατάργηση φορέων του Δημοσίου –ΙΓΜΕ, ΟΣΚ, ΟΕΕ κλπ- καθώς και οι επιπτώσεις στην Περιφέρεια Αττικής». Η πρόταση αυτή γενικά έγινε δεκτή χωρίς όμως προς το παρόν να έχει οριστεί συγκεκριμένη συνεδρίαση. Υπήρξε τέλος ομόφωνη απόφαση να μην κλείσουν ΟΕΕ- ΟΕΚ.


Ανακοίνωση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής

Η απόπειρα αυτοκτονίας ενός ζευγαριού που εργά­ζεται στον Οργανισμό Ερ­γατικής Κατοικίας είναι ίσως η κορυφή του παγό­βουνου στο δράμα που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες γύρω από τους μοναδικούς φορείς άσκησης μιας υποτυπώδους κοινωνικής πολιτικής για τους εργαζόμενους. Εν μία νυκτί, η κυβέρνηση Παπαδήμου απο­φάσισε να πετάξει και το τελευταίο «φύλλο συκής» του δήθεν κοινωνι­κού κράτους.

Βάζει λουκέτο σε δύο οργανισμούς - ΟΕΚ και Οργα­νισμό Εργατικής Εστίας- που πρό­σφεραν κάποιες παροχές σε στέγη, ψυχαγωγία (εισιτήρια θεάτρου και σινεμά, αγορά βιβλίων) και τουρι­σμό σε χιλιάδες μισθωτούς του ιδι­ωτικού
τομέα.
Όλες οι κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους είναι πλέον υπό κατάργηση. Απελπισία και οργή κυριαρχεί ανά­μεσα στους συνολικά 1.400 εργαζό­μενους των δύο υπό διάλυση οργα­νισμών (750 στον ΟΕΚ και 650 στον ΟΕΕ), καθώς δεν υπάρχει  για αυτούς καμία πρόβλεψη. 
Η χρηματοδότηση των ΟΕΚ και ΟΕΕ προέρχεται αποκλειστικά από εισφορές εργαζομένων και εργοδο­τών, οι οποίες αποδίδονται στο ΙΚΑ, το οποίο στη συνέχεια έχει την υπο­χρέωση να αποδίδει τις εισφορές αυ­τές στους δυο οργανισμούς, ώστε να τις διαθέτουν υπό τη μορφή προγραμ­μάτων στους εργαζόμενους. 
'Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, σήμε­ρα το ΙΚΑ έχει συσσωρευμένες οφει­λές από ήδη καταβεβλημένες και εισπραγμένες εισφορές, που ανέρχο­νται σε τουλάχιστον 4 δια ευρώ! Εάν διαλυθούν ΟΕΚ και ΟΕΕ τότε αυτά τα χρέη «παραγράφονται» και εν τέ­λει «επιτάσσονται» εμμέσως για τους τοκογλύφους, αφού τα 4 δια κάλυψαν με τη σειρά τους τα ελλείμματα του ΙΚΑ που γιγάντωσαν οι κυβερνη­τικές περικοπές, η εισφοροδιαφυγή, η ανεργία κ.ά
Εύστοχα ο σύλλογος υπαλ­λήλων ΟΕΚ τονίζει ότι τα χρήματα των ΟΕΚ και ΟΕΕ «αντί να επιστρέ­ψουν στα ασθενέστερα στρώματα, θα φουσκώσουν τις τσέπες των τοκογλύ­φων δανειστών».
Με την κλοπή των εισφορών αυ­τών καταργείται το δικαίωμα στη στέ­γη για χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 55 χρόνια λει­τουργίας του, ο ΟΕΚ έχει στεγάσει 700.000 οικογένειες με διάφορες μορ­φές στεγαστικής συνδρομής. Στον αέ­ρα τινάζεται το κατασκευαστικό πρό­γραμμα (ο ΟΕΚ έχει κατασκευάσει 50.000 κατοικίες), καταργείται η επι­δότηση ενοικίου 120.000 χιλιάδων οι­κογενειών και η παροχή 10.000 δανεί­ων ανά έτος για αγορά και επισκευή κατοικίας.
Ομοίως, όπως καταγγέλλει ο Πα­νελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Εργατικής Εστίας, η διάλυση του ΟΕΕ θα οδηγήσει σε λουκέτο 25 βρε­φονηπιακούς σταθμούς του Οργανι­σμού, που φιλοξενούν 2.000 παιδιά στα οποία παρέχονται δωρεάν εκ­παίδευση και διατροφή. Θα καταρ­γηθούν τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και τα 4 εκατομμύρια δι­ανυκτερεύσεις εργαζομένων και συ­νταξιούχων θα είναι πλέον παρελθόν. Κατ’ επέκταση, θα τεθεί θέμα επιβίω­σης για 2.700 ξενοδοχειακές μονάδες και 3.000 επισιτιστικές επιχειρήσεις και τους χιλιάδες εργαζομένους τους.
Η κατάργηση του ΟΕΚ αποτελεί τεράστιο χτύπημα στο δικαίωμα στην εργατική κατοικία. Επιπλέον, θα μεί­νουν «στον αέρα» τα υπό εξέλιξη κα­τασκευαστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό ανέγερση 20 οικισμοί πανελλαδικά, που συνο­λικά περιλαμβάνουν 1.300 κατοικί­ες. Σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη διενεργηθεί η κλήρωση και οι δικαι­ούχοι περιμένουν να εγκατασταθούν στα σπίτια τους, ενώ παραμένουν ακλήρωτοι 3 οικισμοί αποτελούμε­νοι από 300 κατοικίες. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και βρί­σκονται υπό δημοπράτηση 4 οικι­σμοί, 80 κατοικιών. Συνολικά, λοι­πόν, 1.600 φτωχές οικογένειες θα περιμένουν ματαίως να στεγαστούν τους προσεχείς μήνες.
Άγνωστη παραμένει η τύχη της καταβολής της επιδότησης επιτο­κίου για δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες. Συνολικά έχουν χορηγηθεί από το συγκεκριμέ­νο πρόγραμμα 83.000 δάνεια και σήμερα πλέον τίθεται θέμα αν θα έχουν οι δικαιούχοι τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά όταν θα διακοπεί η καταβολή της επιδότησης του επιτοκίου από τον ΟΕΚ Ήδη ένα μεγάλο τμήμα επι­δοτούμενων αδυνατούν να καταβάλλουν τις δόσεις τους. Ανάλογη είναι η μοίρα και του προγράμματος επιδό­τησης ενοικίου για 58.000 οικογένει­ες που αιτήθηκαν.
Ένα μείζον ζήτημα που προκύ­πτει είναι η τύχη της ακίνητης περιου­σίας των δύο οργανισμών. Η ακίνη­τη περιουσία του ΟΕΚ ανέρχεται σε 1.259 καταστήματα και 258 αίθουσες συγκέντρωσης στους ανά την επικρά­τεια οικισμούς, καθώς και σε 221 ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 5,2 εκατ. τ.μ. σε 45 νομούς της χώρας. Ο ΟΕΕ διαθέτει 173 κτίρια. Συνολικά η ακίνητη περιουσία των δύο οργανισμών υπερβαίνει τα 15 δισ. ευρώ!
Ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη, ακόμα και η περιουσία που δημιουργήθηκε απ την παρακράτηση εισφορών απ το μισθό της,  είναι δικά της πλούτη αλλά σήμερα δεν της ανήκουν!

Πλατύ κίνημα ανατροπής τώρα για να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...